எங்களின் NACHAMMAI STEELS கம்பெனியின் மூலம் Rolling Shutter உதிரி பாகங்கள் விற்பனை செய்கின்ற அனுபவமுள்ள கம்பெனியாகும்.மேலும் கீழ்கண்ட உதிரி பாகங்கள் மொத்தமாகவும் சில்லரையாகவும் விற்பனை செய்யப்படும்.
Our Products:
Shutter Loth
Shutter Pulli
Shutter Spring(1 ¼,1 ½)
Shutter Steel Pipes, MS Channel,MS Bottom
Shutter Top Cover
Shutter Grill Pieace
Shutter  Powder Coated Flot Loth
Shutter C Through Loth
Shutter Flot Loth CR
Shutter Lock Set Oridnery
Shutter MS Plate 13*13,15*15